Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
419

I C 339/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-12-31

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie, zdaniem Sądu, termin przedawnienia wynosi okres 3 lat i zgodnie z artykułem 120 paragraf 1 kodeksu cywilnego bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli gdy minął termin jego płatności. W niniejszej sprawie niewątpliwie powód prowadzi działalność gospodarczą, w (...)
poczatektekstu [Przewodniczący 00:00:00.769] Sąd poda uzasadnienie wyroku. Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego M. K. kwoty 3160 złotych 98 groszy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które toczyło się przed Sądem Rejonowym L. w L. . Z uzasadnienia wynika, że podstawę... wynika, iż w dniu 1 lipca 2011 roku powód zawarł umowę z pozwanym o pożyczkę gotówkową o numerze (...) , na mocy której pozwany zobowiązał się do zwrotu kwoty 2388 złotych w 100 tygodniowych ratach począwszy od dnia 8 l
Czytaj więcej»

I C 365/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Racjonalnym zachowaniem człowieka w przypadku złego samopoczucia i zaburzeń postrzegania podczas kierowania pojazdem jest bowiem zmniejszanie prędkości pojazdu, aż do zupełnego zatrzymana, nie zaś rozpędzanie pojazdu. W ocenie Sądu najbardziej prawdopodobnym momentem utraty przytomności przez kierującą była chwila doznania urazu związanego z (...)
Sygn. akt: I C 365/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Chwiedźko po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa M. Ż. przeciwko W. J. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. J. na rzecz powoda M. Ż. kwotę 8950,00 złotych (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w wy
Czytaj więcej»

I C 365/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Racjonalnym zachowaniem człowieka w przypadku złego samopoczucia i zaburzeń postrzegania podczas kierowania pojazdem jest bowiem zmniejszanie prędkości pojazdu, aż do zupełnego zatrzymana, nie zaś rozpędzanie pojazdu. W ocenie Sądu najbardziej prawdopodobnym momentem utraty przytomności przez kierującą była chwila doznania urazu związanego z (...)
Sygn. akt: I C 365/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 listopada 2015 roku zastępowany przez adwokata M. Ż. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego W. J. kwoty 4 990 zł – tytułem częściowego naprawienia szkody wywołanej zdarzaniem komunikacyjnym z dnia 4 sierpnia 2014 roku - wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Argumentując żądanie pozwu podał, iż w dniu 4 sierpnia
Czytaj więcej»

I C 366/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-01-08

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona powodowa trafnie podniosła, że podpis pozwanego na umowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku jednoznacznie potwierdza przyjęcie przez niego zobowiązania do ponoszenia opłat abonamentowych, wynikającego z zawartej umowy świadczenia usług medycznych. Z treści przedstawionej kserokopii umowy, której autentyczności pozwany nie kwestionował, w (...)
Sygn. akt IC 366/14 UZASADNIENIE W dniu 17 czerwca 2014 roku (...) S.A. z siedzibą w K. wystąpiła z żądaniem zasądzenia od W. O. na jej rzecz kwoty 315 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 45 złotych od dnia 8 maja 2013 roku, od kwoty 45 złotych od dnia 7 czerwca 2013 roku, od kwoty 45 złotych od dnia 9 lipca 2013 roku, od kwoty 45 złotych od dnia 7 sierpnia 2013 roku, od kwoty 45 zł od dnia 7 września 2013 roku, od kwoty 45 złotych od dnia 8 października 2013 roku, od kwoty 45
Czytaj więcej»

I C 370/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 370/14 UZASADNIENIE Pozwem jaki wpłynął do Sądu Rejonowego w W. dnia 4.06.2013r. (k.1-5) pełnomocnik G. S. wystąpił z żądaniem zasądzenia od K. L. (1) kwoty 11800 złotych, z ustawowymi odsetkami od dnia 29.10.2012 roku, do dnia zapłaty, tytułem zwrotu ceny samochodu nabytego przez powoda od pozwanego, jak też kwoty 1519 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, do dnia zapłaty, tytułem zwrotu nakładów koniecznych poczynionych przez powoda na wskazany pojazd. Uzasadnia
Czytaj więcej»

I C 382/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2015-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo własności jest naczelnym prawem rzeczowym. Jest to najszerzej chronione prawo podmiotowe w polskim porządku prawnym. Prawo własności, czyli uprawnienie do posiadania, korzystania z rzeczy i rozporządzenia rzeczą, stanowi treść przysługującego właścicielowi prawa podmiotowego, pod warunkiem zgodności z zasadami współżycia społecznego (w (...)
UZASADNIENIE W pozwie opatrzonym datą 2 października 2013 r. powód J. S. (1) wniósł o nakazanie pozwanemu J. P. wydania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w S. pod numerem (...) , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze (...) – dla której to nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w S. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) – oraz nakazanie J. P. opróżnienia i opuszczenia tej nieruchomości wraz z rzeczami należącymi do niego oraz osobam
Czytaj więcej»

I C 382/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-01-21

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 382/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w K. przeciwko J. S. o zapłatę oddala powództwo._
Czytaj więcej»

I C 386/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2013-12-16

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 386/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Sylwia Małgorzata Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2013 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. przeciwko F. C. o zapłatę I oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 401/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2018-10-24

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 401/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko N. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej N. G. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 5.56
Czytaj więcej»

I C 401/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2018-10-24

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 5 stycznia 2017 r., złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, ustanowiony przez (...) Bank S.A. z siedzibą w W. pełnomocnik wniósł o zasądzenie na rzecz mocodawcy od pozwanej N. G. kwoty 6.668,14 zł, w tym kwoty 6.107,73 zł tytułem kapitału, kwoty 393,91 zł tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału, kwoty 163,36 zł tytułem odsetek karnych i kwoty 3,14 tytułem opłat i prowizji. W tym samym piśmie pełnomocnik powoda zamieścił zasądzenia od poz
Czytaj więcej»