Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
363

I C 286/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 286/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko Z. Ż. o zapłatę I zasądza od pozwanego
Czytaj więcej»

I C 176/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-08-14

Data publikacji: 2015-09-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd uznał, iż wskazywana przez pozwanego trudna sytuacja osobista i majątkowa nie może stanowić okoliczności zwalniającej go z obowiązku spłaty swojego zobowiązania wynikającego z przedmiotowej umowy pożyczki.
Sygn. akt IC 176/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w S. , I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: sekr. sąd. Joanna Laszuk po rozpoznaniu dnia 14 sierpnia 2014 r. w S. sprawy z powództwa (...) Kasy (...) z siedzibą w G. przeciwko J. O. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego J. O. na rzecz powoda (...) Kasy (...) z siedzibą w G. kwotę 3.507,12 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedem złotych i 12/100) wraz z umownymi
Czytaj więcej»

I C 176/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-08-14

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Sąd uznał, iż wskazywana przez pozwanego trudna sytuacja osobista i majątkowa nie może stanowić okoliczności zwalniającej go z obowiązku spłaty swojego zobowiązania wynikającego z przedmiotowej umowy pożyczki.
Sygn. akt I C 176/14 upr UZASADNIENIE W dniu 27 września 2014 roku (...) Kasa (...) w G. wystąpiła z żądaniem zasądzenia od J. O. na jej rzecz kwoty 3 507,12 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP, liczonymi od dnia 27 września 2013 roku do dnia zapłaty, a także kosztów postępowania, na które składają się koszty sądowe w wysokości 44 złotych, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 600 złotych i opłata manipulacyjna dla dostawcy
Czytaj więcej»

I C 179/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-03

Data publikacji: 2014-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 179/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu w dniu 3 września 2014 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko Ł. M. o zapłatę powództwo oddal
Czytaj więcej»

I C 183/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-07-25

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Sygn. akt IC 183/14 upr Dnia 25 lipca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2114r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Kasy (...) w S. przeciwko G. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej G. B. odpowiadającej solidarnie z K. B. i M. B. , na rzecz powoda (...) Kasy (...) w S. kwotę 27834,21 złotych (dwudziestu siedmiu tysięcy
Czytaj więcej»

I C 183/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-07-25

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 183/14 upr Dnia 25 lipca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2114r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Kasy (...) w S. przeciwko G. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej G. B. odpowiadającej solidarnie z K. B. (1) i M. B. (1) , na rzecz powoda (...) Kasy (...) w S. kwotę 27834,21 złotych (dwudziestu siedmiu
Czytaj więcej»

I C 191/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-29

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pomimo powoływania się przez stronę powodową na fakt rozliczenia wpłat dokonanych przez pozwanego, powód nie złożył dowodów umożliwiających dokonanie sprawdzenia prawidłowego ich rozliczenia. Strona powodowa ograniczyła się do załączenia do umowy kredytu złotówkowego tabeli opłat i prowizji obowiązującej od dnia 01.03.2011 r. (k. 18), (...)
UZASADNIENIE W pozwie z dnia 22 maja 2014 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód S. C. Bank z siedzibą we W. domagał się zasądzenia od R. I. łącznej kwoty (...) , złotych na którą składała się kwota kapitału w wysokości 809,76 zł. z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 01 sierpnia 2013 r. od dnia zapłaty, odsetki umowne w wysokości 5,28 zł., odsetki karne w wysokości 84,58 zł. oraz koszty windykacji w wysokości 973,56 zł. Dodatkowo
Czytaj więcej»

I C 192/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 192/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Małgorzata Kudaszewicz po rozpoznaniu dnia 28 listopada 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa F. S. przeciwko D. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego D. P. na rzecz powoda F. S. kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w wysokości 7% odset
Czytaj więcej»

I C 195/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Sygn. akt IC 195/13 Dnia 20 grudnia 2013r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Jolanta Chwiedźko po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013. na rozprawie sprawy z powództwa D. Z. przeciwko D. K. o ustalenie I oddala powództwo. II zasądza od powódki D. Z. na rzecz pozwanego D. K. kwotę 197 złotych tytułem kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 203/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 203/14 UZASADNIENIE Pozwem z 15.04.2014r. (k.3-5) A. P. wystąpił przeciwko M. L. z żądaniem zasądzenia od pozwanego kwoty 2500 złotych. Jak wynikało to z uzasadnienia pisma wszczynającego postępowanie w sprawie na początku 2009 roku powód zawarł z A. D. umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) , położonej w obrębie B. i jako dzierżawca korzystał z tejże nieruchomości wykorzystując ją w części jako użytek zielony, w części zaś jako grunt orny. J
Czytaj więcej»