Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
365

II K 407/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 407/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Ewa Gejdel w obecności Prokuratora – D. R. po rozpoznaniu dnia 3 października 2016 roku i 27 października 2016 roku sprawy: 1. M. S. (1) urodzonego (...) w B. syna J. oskarżonego o to, że w dniu 26 listopada 2012 roku w W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumie
Czytaj więcej»

II K 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Sopek Protokolant: Urszula Olechno przy udziale Prokuratora Marty Dobrowolskiej - Filipkowskiej po rozpoznaniu w dniach 4 kwietnia 2016 r., 4 lipca 2016 r., 3 sierpnia 2016 r. oraz 28 września 2016 r. na rozprawie w S. sprawy J. R. (1) s. R. i D. z domu N. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 01 lipca 2014 roku około god
Czytaj więcej»

II K 563/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 563/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Ewa Gejdel w obecności Prokuratora Łukasza Kosiorka po rozpoznaniu dnia 7 lipca 2016 roku i 5 września 2016 roku sprawy: a. K. Ł. (1) urodzonego (...) w S. syna M. b. S. B. (1) urodzonego (...) w S. syna A. oskarżonych o to, że: 1. w nocy 28 czerwca 2015 roku ok. godz. 1,00 w D. przy ul. (...)
Czytaj więcej»

I C 321/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 321/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej K. ul. (...) w K. przeciwko A. F. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. F. – odpowiadającej solidarnie z J. F. co do przedmiotu s
Czytaj więcej»

I C 196/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 196/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa M. K. , J. D. i J. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powódki M. K. kwotę 20.00
Czytaj więcej»

II K 474/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 474/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Marta Mazerska Protokolant Magdalena Malicka przy udziale Prokuratora – Ł. K. po rozpoznaniu w dniach 27 listopada 2015 r., 30 grudnia 2015 r. i 27 stycznia 2016 r. w S. na rozprawie sprawy: S. L. (1) , syna J. i M. z domu Ropucho, urodzonego w dniu (...) w S. , oskarżonego o to, że: 1 w dniu 15 sierpnia 2014 roku około godz. 20.00
Czytaj więcej»

I C 192/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W świetle twierdzeń powoda zaprezentowanych w uzasadnieniu pozwu, a także na rozprawie, zdaniem Sądu zasadnym wydaje się przyjęcie, iż w rzeczywistości dokonana przez F. S. zapłata nie została dokonana w pełni dobrowolnie (Patrz tak A. Ohanowicz, za R,. Trzaskowski, komentarz do art. 411, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, księga 3, LexisNexis 2013). Będąc osobą uczestniczącą w postępowaniu egzekucyjnym jako zamieszkujący nieruchomość poddaną licytacji, miał świadomość realnej utraty jego miejsca zamieszkania, które zresztą do niedawna stanowiło jego własny majątek. Osoba przy jego stanie dochodów nie jest w stanie „sprezentować” komuś takich środków, którymi przecież nie dysponuje. Działając pod ewidentną presją prowadzonej egzekucji, zapożyczył się u bliskich, aby – w jego odczuciu – nie stracić miejsca zamieszkania. Jako że to była jedyna przyczyna takiej reakcji z jego strony, jego świadczenia nie można uznać jako spełnionego dobrowolnie.
Sygn. akt IC 192/16 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 30 kwietnia 2016 r. skierowanym przeciwko D. P. powód F. S. zamieścił żądanie zapłaty kwoty po 10.000,00 złotych tytułem zwrotu dokonanej przez niego wpłaty w postępowaniu egzekucyjnym o sygn. akt Km (...) prowadzonym przeciwko dłużnikowi D. P. wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalności należności do dnia zapłaty; ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. Ponadto wniósł o obciążenie pozwanego kosztami postępo
Czytaj więcej»

I C 419/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-30

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 16 sierpnia 2016 r. do Sądu Rejonowego w Białymstoku, skierowanym do postępowania upominawczego, pełnomocnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych M. Z. i D. Z. na rzecz mocodawcy kwoty 5.649,32 zł wraz z odsetkami umownymi oraz ustawowymi za opóźnienie według załączonego wykazu odsetek, a także o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego,
Czytaj więcej»

I C 338/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W tym miejscu wskazać należy, iż Sąd nie podzielił argumentacji strony pozwanej, iż koszty postępowania w zakresie związanym z roszczeniem uznanym obciążać powinny powoda. Dostrzec należy bowiem, iż pozwany – już z uwagi na uprzednio toczące się między stronami postępowania sądowe w przedmiocie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności – posiada znaczne doświadczenie w zakresie obciążających go jako wierzyciela powinności w postępowaniu egzekucyjnym. Mimo to po otrzymaniu w dniu 5 maja 2016 roku pisemnego oświadczenia powódki o potrąceniu wierzytelności wstrzymywał się – przez okres blisko 5 miesięcy - z dokonaniem stosownego zgłoszenia komornikowi sądowemu, a czynności tej dokonał dopiero w dniu 4 października 2016 roku, po upływie 12 dni od dnia doręczenia mu odpisu pozwu. Oczywistym w ocenie Sądu jest zatem, iż jedynie zainicjowanie stosownego postępowania sądowego skłonić mogło M.B. do złożenia wniosku o ograniczenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec skonfliktowanej z nim byłej żony.
Sygn. akt: I C 338/16 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 13 września 2016 roku powódka C. B. wniosła o pozbawienie wykonalności pkt IV postanowienia Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2009 roku wydanego w sprawie o sygn. akt I Ns (...) , zmienionego postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie o sygn. akt II Ca (...) , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przeciwko powódce dnia 28 lipca 2010 roku w części co do kwoty 9 780,32 zł oraz o zasądzenie od pozwa
Czytaj więcej»

I C 338/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W tym miejscu wskazać należy, iż Sąd nie podzielił argumentacji strony pozwanej, iż koszty postępowania w zakresie związanym z roszczeniem uznanym obciążać powinny powoda. Dostrzec należy bowiem, iż pozwany – już z uwagi na uprzednio toczące się między stronami postępowania sądowe w przedmiocie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności – posiada znaczne doświadczenie w zakresie obciążających go jako wierzyciela powinności w postępowaniu egzekucyjnym. Mimo to po otrzymaniu w dniu 5 maja 2016 roku pisemnego oświadczenia powódki o potrąceniu wierzytelności wstrzymywał się – przez okres blisko 5 miesięcy - z dokonaniem stosownego zgłoszenia komornikowi sądowemu, a czynności tej dokonał dopiero w dniu 4 października 2016 roku, po upływie 12 dni od dnia doręczenia mu odpisu pozwu. Oczywistym w ocenie Sądu jest zatem, iż jedynie zainicjowanie stosownego postępowania sądowego skłonić mogło M.B. do złożenia wniosku o ograniczenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec skonfliktowanej z nim byłej żony.
Sygn. akt: I C 338/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Sylwia Małgorzata Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa C. B. przeciwko M. B. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I umarza postępowanie w zakresie kwoty 9780,32 złotych wobec cofnięcia pozwu; II oddala powództwo w zakresie p
Czytaj więcej»