Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
447

I C 148/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przyznana i wypłacona przez pozwanego z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego należność w kwocie 3600 złotych wraz z kwotą 6400 złotych stanowi zdaniem Sądu adekwatne do zakresu doznanej przez inicjatora postępowania krzywdy zadośćuczynienie, będąc wprawdzie ułomną, ale nie symboliczną, lecz wymierną rekompensatą całokształtu zaistniałego (...)
Sygn. akt IC 148/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu dnia 06 lutego 2014 r. w S. sprawy z powództwa J. R. przeciwko (...) Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda J. R. tytułem zadośćuczynienia za krzywdę kwotę 6.400,00 z
Czytaj więcej»

I C 148/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 148/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 14 maja 2013 r. pełnomocnik J. R. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. V. (...) na rzecz powoda kwoty 11.400 zł. tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 09 maja 2012 r. do dnia zapłaty. Ponadto, pełnomocnik domagał się ustalenia odpowiedzialności pozwanego względem powoda za mogące wystąpić na przyszłość skutki wypadku z dnia 11 czerwca 2011 r. oraz zasądzenia na rzecz powoda od pozwanego kosztów
Czytaj więcej»

I C 151/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2014-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Mając powyższe na uwadze, wobec braku jakichkolwiek dowodów świadczących o istnieniu zobowiązania pozwanej wobec strony powodowej i jego wysokości, jak i skuteczności cesji wierzytelności na rzecz powoda, na podstawie przywołanego już wyżej przepisu z art. 6 k.c., orzeczono jak w wyroku.
Sygn. akt I C 151/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 lutego 2014 roku, złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym pełnomocnik Kancelarii (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanej K. M. (1) kwoty 970,41 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 2 listopada 2013 roku do dnia zapłaty, a także o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w łącznej kwocie 210,00 złotych. W uzasadnieniu pisma wszczynającego postępo
Czytaj więcej»

I C 159/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-08-13

Data publikacji: 2014-10-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 159/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2014 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko K. M. o zapłatę powództwo oddala._
Czytaj więcej»

I C 160/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślić należy, że pozwany J.I.nie wskazał dowodów przeciwnych, które by zwalniały go z zobowiązania wobec powoda. Podał, iż przesłał jakieś pismo czy tez prowadził rozmowy telefonicznie z poprzednikiem prawnym powoda, nie dodając bliższych szczegółów. W ocenie Sądu trudno jest więc nadać walor dowodowy takiemu oświadczeniu pozwanego, (...)
Sygn. akt I C 160/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 26 czerwca 2014 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) S.A. z siedzibą w K. domagał się zasądzenia od J. I. kwoty 2468,28 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21.11.2012 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu, powód wskazał, iż dochodzona kwota stanowi wierzytelność - ze świadczonych usług telekomunikacyjnych świadczonych i rozliczanych w ramach ko
Czytaj więcej»

I C 162/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2014-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem opatrzonym datą 14 maja 2013 r. – który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 23 maja 2013 r. – pełnomocnik powoda (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o ustalenie, że z dniem wniesienia pozwu ustał obowiązek płacenia przez powoda na rzecz pozwanego G. K. renty w wysokości 200,00 zł miesięcznie, orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w B. z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie o sygnaturze akt I C (...) , zmienionym następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w B. z dnia 10 wrześni
Czytaj więcej»

I C 167/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 167/13 UZASADNIENIE W pozwie złożonym 24.05.2013r. (k.2-8) pełnomocnik powódki J. S. (poprzednio S. ) wniósł o zasądzenie na rzecz swojej mocodawczyni od pozwanego (...) Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, V. (...) w W. kwoty 8000 złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lutego 2013r., do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik J. S. wskazywał, że w dniu 19 lipca 2008 roku powódka będąca pasażerką pojazdu prowadzonego przez K. N. uległa wy
Czytaj więcej»

I C 169/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-08-13

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie przeciwko K. H. , skierowanym do elektronicznego postępowanie upominawczego, powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w P. domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kwoty 1.107,00 zł – wraz z następującymi odsetkami rocznym: - od kwoty 1.000,00 zł – z odsetkami umownymi, naliczanymi według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej czterokrotność stopy procentowej kredytu lombardowego NBP, liczonymi od dnia 9 kwietnia 2013 r. do
Czytaj więcej»

I C 172/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd doszedł do przekonania, iż wskazywana przez pozwanego trudna sytuacja osobista i majątkowa okolicznościach niniejszej sprawy nie może stanowić przesłanki pozwalającej na rozłożenie przedmiotowego zobowiązania na raty. W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż wskazywana przez pozwanego trudna sytuacja majątkowa, jak wynika z (...)
Sygn. akt: I C 172/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: pomocnik sekretarza Justyna Białous po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko R. N. roszczenia z umowy pożyczki I zasądza od pozwanego R. N. na rzecz powoda (...) S.A. w B. kwotę 938,64 zł (dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 64/100) z 8
Czytaj więcej»

I C 176/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-08-14

Data publikacji: 2015-09-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd uznał, iż wskazywana przez pozwanego trudna sytuacja osobista i majątkowa nie może stanowić okoliczności zwalniającej go z obowiązku spłaty swojego zobowiązania wynikającego z przedmiotowej umowy pożyczki.
Sygn. akt IC 176/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w S. , I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: sekr. sąd. Joanna Laszuk po rozpoznaniu dnia 14 sierpnia 2014 r. w S. sprawy z powództwa (...) Kasy (...) z siedzibą w G. przeciwko J. O. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego J. O. na rzecz powoda (...) Kasy (...) z siedzibą w G. kwotę 3.507,12 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedem złotych i 12/100) wraz z umownymi
Czytaj więcej»