Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
394

I C 220/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Istotnego znaczenia nie miało przy tym złożone przez powoda oświadczenie o wzajemnym potrąceniu wierzytelności przysługującej powodowi na podstawie wyroku SA w B. z dnia 7 listopada 2014 roku o sygn. akt I ACa (...) wydanego na skutek zaskarżenia przez pozwanego wyroku SO w B. I Wydział Cywilny z dnia 27 grudnia 2013 roku o sygn. akt I C (...)
Sygn. akt IC 220/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Laszuk po rozpoznaniu dnia 15 października 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr S. D. w C. przeciwko J. B. o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego I pozbawia wykonalności w całości wyrok Sądu Rejonowego w B. XI Wydział Cywilny z dnia 29 wr
Czytaj więcej»

I C 220/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Istotnego znaczenia nie miało przy tym złożone przez powoda oświadczenie o wzajemnym potrąceniu wierzytelności przysługującej powodowi na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w B. z dnia 7 listopada 2014 roku o sygn. akt I ACa (...) wydanego na skutek zaskarżenia przez pozwanego wyroku Sądu Okręgowego w B. I Wydział Cywilny z dnia 27 grudnia (...)
Sygn. akt I C 220/15 UZASADNIENIE Pozwem datowanym na dzień 23 czerwca 2015 roku pełnomocnik powoda (...) Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr S. D. w C. wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Rejonowego w B. XI Wydział (...) z dnia 29 września 2014 roku, sygn. akt XI C (...) , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26 maja 2015 roku, o zapłatę i zobowiązanie oraz o zasądzenie od pozwanego J. B. na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa proc
Czytaj więcej»

I C 239/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2014-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 11 czerwca 2014 r., złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, pełnomocnik (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej S. B. na rzecz mocodawcy kwoty 6.905,82 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 6.711,88 zł od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty, a nadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w łącznej
Czytaj więcej»

I C 253/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-11

Data publikacji: 2015-01-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 253/14 Dnia 11 grudnia 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Joanna Laszuk po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2014r. na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. , na rzecz powoda A. C. kwotę 2964,79 złotych (dwóch tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu czterech złotych i siedemdziesięciu dziew
Czytaj więcej»

I C 167/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 167/13 UZASADNIENIE W pozwie złożonym 24.05.2013r. (k.2-8) pełnomocnik powódki J. S. (poprzednio S. ) wniósł o zasądzenie na rzecz swojej mocodawczyni od pozwanego (...) Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, V. (...) w W. kwoty 8000 złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lutego 2013r., do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik J. S. wskazywał, że w dniu 19 lipca 2008 roku powódka będąca pasażerką pojazdu prowadzonego przez K. N. uległa wy
Czytaj więcej»

I C 266/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-01-04

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przenosząc powyższe rozwiązania na grunt rozpoznawanej sprawy, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż strona powodowa w żaden sposób nie udowodniła, iż pracownicy Ośrodka (...)w S. traktowali S.K.w sposób poniżający lub lekceważący. Strona powoda wykazała się w tym zakresie zupełną biernością, nie wnioskowała o przeprowadzenie żadnych (...)
Sygn. akt IC 266/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: Joanna Milkiewicz po rozpoznaniu dnia 21 grudnia 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa S. K. przeciwko Gminie S. o zapłatę I oddala powództwo, II tytułem zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi przez adwokata ustanowionego z urzędu przyznać ze Skarbu Państwa - na rzecz adw. A. H. kwotę 5535,00 zł (s
Czytaj więcej»

I C 297/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2018-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym do elektronicznego postępowania upominawczego w dniu 10 maja 2017 r. (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanej B. S. kwoty 18.887,56 zł, stanowiącej należność główną, wraz z odsetkami umownymi w wysokości 14% w stosunku rocznym, liczonymi od dnia 11 maja 2017 r. do dnia zapłaty, kwoty 802,59 zł z tytułu odsetek umownych naliczonych do dnia 10 maja 2017 r., a nadto zwrotu kosztów sądowych w wysokości 247,00 zł. W uzasadni
Czytaj więcej»

I C 316/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 316/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 5 października 2015 roku powód Z. P. , reprezentowany przez swojego ojca S. P. , wniósł o zasądzenie od pozwanego K. (...) w B. kwoty 2 575,48 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a ponadto o zasądzenie na rzecz powoda od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu strona powodowa wskazała, iż Z. P. jest właścicielem wykorzystywanych jako użytki zielone nieruchomości rolnych po
Czytaj więcej»

I C 321/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odnosząc się natomiast do podniesionego zarzutu przedawnienia, Sąd zważył, iż dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie (art. 513 § 1 .c.). Dlatego też pozwanemu, co do zasady przysługiwał względem strony powodowej jako cesjonariuszowi, (...)
Sygn. akt I C 321/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu dnia 12 stycznia 2015 r. w S. sprawy z powództwa G. V. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko H. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego H. M. na rzecz powoda G. V. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Fun
Czytaj więcej»

I C 338/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W tym miejscu wskazać należy, iż Sąd nie podzielił argumentacji strony pozwanej, iż koszty postępowania w zakresie związanym z roszczeniem uznanym obciążać powinny powoda. Dostrzec należy bowiem, iż pozwany – już z uwagi na uprzednio toczące się między stronami postępowania sądowe w przedmiocie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności – (...)
Sygn. akt: I C 338/16 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 13 września 2016 roku powódka C. B. wniosła o pozbawienie wykonalności pkt IV postanowienia Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2009 roku wydanego w sprawie o sygn. akt I Ns (...) , zmienionego postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie o sygn. akt II Ca (...) , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przeciwko powódce dnia 28 lipca 2010 roku w części co do kwoty 9 780,32 zł oraz o zasądzenie od pozwa
Czytaj więcej»