Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
447

I C 12/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym do elektronicznego postępowania upominawczego pełnomocnik powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. J. na rzecz mocodawcy kwoty 1.170,99 zł. Pełnomocnik powoda wniósł nadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma inicjującego niniejszy proces pełnomocnik powodowego funduszu wskazał, iż umową cesji z dnia
Czytaj więcej»

I C 14/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2019-03-25

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 14/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kinga Wiśniewska-Malecka Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Laszuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2019 roku w S. sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. K. kwotę 30.000,00 złotych (s
Czytaj więcej»

I C 21/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym „uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjności pozwanego, który nie tylko uznaje samo żądanie powoda, ale i to, że (...)
Sygn. akt IC 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: Julita Szoka po rozpoznaniu dnia 13 listopada 2014 r. w S. sprawy z powództwa W. H. przeciwko A. P. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego A. P. przeciwko W. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. P. na rzecz powoda W. H. kwotę 16.970,45 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 45/100) w
Czytaj więcej»

I C 39/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-03-17

Data publikacji: 2014-04-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 39/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. w Sokółce sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. V. (...) z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 39/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 lutego 2014 r. ustanowiony dla powoda C. E. adwo­kat wniósł o nakazanie Skarbowi Państwa - Staroście (...) złożenie oświadczenia woli, którego treścią miało być przeniesienie na rzecz C. E. udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności działek o numerach geodezyjnych (...) , o łącznej powierzch­ni 10,65 ha, położonych we wsi T. , gmina K. , powiat (...) , a przypadku uprzedniego oddalenia przez sąd powództwa o zobowiązanie strony pozwanej do złożenia oznaczone
Czytaj więcej»

I C 40/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-08-12

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 40/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 13 lutego 2014 roku pełnomocnik powoda P. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 5100,00 zł. – stanowiącej roszczenie częściowe – tytułem dopłaty niewypłaconej części odszkodowania przez (...) S.A. w związku z bezpodstawnym potrąceniem zużycia technicznego budynku przez ubezpieczyciela wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 października 2010 r. do dnia zapłaty. Ponadto, pełnomocnik powoda wnosił o zasądzenie od pozwanego na rzecz
Czytaj więcej»

I C 41/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2014-08-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu, nie zasługuje na aprobatę stanowisko strony powodowej, iż w okolicznościach niniejszej sprawy termin przedawnienia wynosi 3 lata. Nie ulega wątpliwości, iż strony zawarły umowę o kartę kredytową zgodnie z przepisami ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Podobne stanowisko w odniesieniu do posiadacza karty (...)
Sygn. akt I C 41/14 upr UZASADNIENIE W pozwie z dnia 21 października 2013 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. domagał się zasądzenia od G. B. kwoty 12184,30 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 6436,45 zł dnia 21 października 2013 r. oraz od kwoty 1090,25 zł od dnia 21 października 2013 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo, powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu. W uzasadn
Czytaj więcej»

I C 48/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, wobec zawarcia umowy o świadczenie usług. Zasadą jest, iż stosownie do art. 750 k.c. przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Tymczasem ustawa Prawo telekomunikacyjne wyraźnie posługuje się pojęciem (...)
Sygn. akt: I C 48/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko E. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. K. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. kwotę 1244,86 zł (słownie: jeden tysiąc dwieśc
Czytaj więcej»

I C 48/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, wobec zawarcia umowy o świadczenie usług. Zasadą jest, iż stosownie do art. 750 k.c. przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Tymczasem ustawa Prawo telekomunikacyjne wyraźnie posługuje się pojęciem (...)
Sygn. akt I C 48/15 upr UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 listopada 2014 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od E. K. łącznej kwoty 1244,86 złotych na którą składała się kwota kapitału w wysokości 905,09 zł. z odsetkami ustawowymi oraz skapitalizowana kwota odsetek za opóźnienie w wysokości 339,77 zł z odsetkami ustawowymi. Dodatkowo powód domagał się zasądzenia na jego rzecz zwrotu kosztów sądowych w wysokoś
Czytaj więcej»

I C 365/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Racjonalnym zachowaniem człowieka w przypadku złego samopoczucia i zaburzeń postrzegania podczas kierowania pojazdem jest bowiem zmniejszanie prędkości pojazdu, aż do zupełnego zatrzymana, nie zaś rozpędzanie pojazdu. W ocenie Sądu najbardziej prawdopodobnym momentem utraty przytomności przez kierującą była chwila doznania urazu związanego z (...)
Sygn. akt: I C 365/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Chwiedźko po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa M. Ż. przeciwko W. J. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. J. na rzecz powoda M. Ż. kwotę 8950,00 złotych (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w wy
Czytaj więcej»