Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
414

I C 2/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 grudnia 2013 r. pełnomocnik powoda P. Z. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Usługi (...) , wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 7 945,73 zł , w tym: 1 kwoty 5.100,00 zł – stanowiącej roszczenie częściowe tytułem niedopłaty wypłaconej części odszkodowania za uszkodzenie naczepy (...) o numerze rejestracyjnym (...) , w związku ze zdarzeniem z dnia 4 sierpnia 2011 r., wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2
Czytaj więcej»

I C 40/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-08-12

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 40/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 13 lutego 2014 roku pełnomocnik powoda P. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 5100,00 zł. – stanowiącej roszczenie częściowe – tytułem dopłaty niewypłaconej części odszkodowania przez (...) S.A. w związku z bezpodstawnym potrąceniem zużycia technicznego budynku przez ubezpieczyciela wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 października 2010 r. do dnia zapłaty. Ponadto, pełnomocnik powoda wnosił o zasądzenie od pozwanego na rzecz
Czytaj więcej»

I C 41/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2014-08-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu, nie zasługuje na aprobatę stanowisko strony powodowej, iż w okolicznościach niniejszej sprawy termin przedawnienia wynosi 3 lata. Nie ulega wątpliwości, iż strony zawarły umowę o kartę kredytową zgodnie z przepisami ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Podobne stanowisko w odniesieniu do posiadacza karty (...)
Sygn. akt I C 41/14 upr UZASADNIENIE W pozwie z dnia 21 października 2013 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. domagał się zasądzenia od G. B. kwoty 12184,30 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 6436,45 zł dnia 21 października 2013 r. oraz od kwoty 1090,25 zł od dnia 21 października 2013 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo, powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu. W uzasadn
Czytaj więcej»

I C 48/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, wobec zawarcia umowy o świadczenie usług. Zasadą jest, iż stosownie do art. 750 k.c. przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Tymczasem ustawa Prawo telekomunikacyjne wyraźnie posługuje się pojęciem (...)
Sygn. akt: I C 48/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko E. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. K. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. kwotę 1244,86 zł (słownie: jeden tysiąc dwieśc
Czytaj więcej»

I C 48/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, wobec zawarcia umowy o świadczenie usług. Zasadą jest, iż stosownie do art. 750 k.c. przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Tymczasem ustawa Prawo telekomunikacyjne wyraźnie posługuje się pojęciem (...)
Sygn. akt I C 48/15 upr UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 listopada 2014 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od E. K. łącznej kwoty 1244,86 złotych na którą składała się kwota kapitału w wysokości 905,09 zł. z odsetkami ustawowymi oraz skapitalizowana kwota odsetek za opóźnienie w wysokości 339,77 zł z odsetkami ustawowymi. Dodatkowo powód domagał się zasądzenia na jego rzecz zwrotu kosztów sądowych w wysokoś
Czytaj więcej»

I C 8/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 8/14 UZASADNIENIE Powód Miasto S. W. Zarząd (...) w pozwie, który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 27 grudnia 2013 roku domagał się od pozwanego M. A. zapłaty kwoty 305,20 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: 206,80 zł. – od dnia 09 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty oraz od 98,40 zł. od dnia 11 października 2005 r. do dnia zapłaty. Ponadto powód żądał zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W u
Czytaj więcej»

I C 12/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym do elektronicznego postępowania upominawczego pełnomocnik powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. J. na rzecz mocodawcy kwoty 1.170,99 zł. Pełnomocnik powoda wniósł nadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma inicjującego niniejszy proces pełnomocnik powodowego funduszu wskazał, iż umową cesji z dnia
Czytaj więcej»

I C 21/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym „uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjności pozwanego, który nie tylko uznaje samo żądanie powoda, ale i to, że (...)
Sygn. akt IC 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: Julita Szoka po rozpoznaniu dnia 13 listopada 2014 r. w S. sprawy z powództwa W. H. przeciwko A. P. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego A. P. przeciwko W. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. P. na rzecz powoda W. H. kwotę 16.970,45 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 45/100) w
Czytaj więcej»

I C 22/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-07-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 22/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedziba w W. przeciwko M. B. o zapłatę oddala powództwo._
Czytaj więcej»

I C 27/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-03-10

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 27/15 UZASADNIENIE Pozwem, jaki wpłynął do Sądu Rejonowego w S. 19.12.2014r. (k.2-3), sprecyzowanym w piśmie procesowym z 11.02.2015r. (k.35) Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w W. wystąpiła z żądaniem zasądzenia od J. B. (1) i J. B. (2) należności pieniężnej w łącznym rozmiarze 4998,34 złotych, wraz z ustawowymi odsetkami obliczonymi od kwoty 1400 złotych, od dnia 1.10.2014r., do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pisma wszczynającego postępowanie w sprawie reprezentujący i
Czytaj więcej»