Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
411

I C 183/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-07-25

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Sygn. akt IC 183/14 upr Dnia 25 lipca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2114r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Kasy (...) w S. przeciwko G. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej G. B. odpowiadającej solidarnie z K. B. i M. B. , na rzecz powoda (...) Kasy (...) w S. kwotę 27834,21 złotych (dwudziestu siedmiu tysięcy
Czytaj więcej»

I C 183/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-07-25

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 183/14 upr Dnia 25 lipca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2114r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Kasy (...) w S. przeciwko G. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej G. B. odpowiadającej solidarnie z K. B. (1) i M. B. (1) , na rzecz powoda (...) Kasy (...) w S. kwotę 27834,21 złotych (dwudziestu siedmiu
Czytaj więcej»

I C 191/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-29

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pomimo powoływania się przez stronę powodową na fakt rozliczenia wpłat dokonanych przez pozwanego, powód nie złożył dowodów umożliwiających dokonanie sprawdzenia prawidłowego ich rozliczenia. Strona powodowa ograniczyła się do załączenia do umowy kredytu złotówkowego tabeli opłat i prowizji obowiązującej od dnia 01.03.2011 r. (k. 18), (...)
UZASADNIENIE W pozwie z dnia 22 maja 2014 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód S. C. Bank z siedzibą we W. domagał się zasądzenia od R. I. łącznej kwoty (...) , złotych na którą składała się kwota kapitału w wysokości 809,76 zł. z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 01 sierpnia 2013 r. od dnia zapłaty, odsetki umowne w wysokości 5,28 zł., odsetki karne w wysokości 84,58 zł. oraz koszty windykacji w wysokości 973,56 zł. Dodatkowo
Czytaj więcej»

I C 195/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Sygn. akt IC 195/13 Dnia 20 grudnia 2013r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Jolanta Chwiedźko po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013. na rozprawie sprawy z powództwa D. Z. przeciwko D. K. o ustalenie I oddala powództwo. II zasądza od powódki D. Z. na rzecz pozwanego D. K. kwotę 197 złotych tytułem kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 203/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 203/14 UZASADNIENIE Pozwem z 15.04.2014r. (k.3-5) A. P. wystąpił przeciwko M. L. z żądaniem zasądzenia od pozwanego kwoty 2500 złotych. Jak wynikało to z uzasadnienia pisma wszczynającego postępowanie w sprawie na początku 2009 roku powód zawarł z A. D. umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) , położonej w obrębie B. i jako dzierżawca korzystał z tejże nieruchomości wykorzystując ją w części jako użytek zielony, w części zaś jako grunt orny. J
Czytaj więcej»

I C 204/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd uznał, że z uwagi na wyjątkowość sytuacji zachowek powodom nie przysługuje. Jak wynika bowiem z ustalonego w niniejszej sprawie, a zarazem niekwestionowanego przez żadną ze stron stanu faktycznego, zarówno powód, jak i powódka, nie wywiązywali się ze swych obowiązków względem (...)
Sygn. akt IC 204/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: Julita Szoka po rozpoznaniu dnia 26 stycznia 2015 r. w S. sprawy z powództwa T. M. i E. P. przeciwko E. J. o zachowek I oddala powództwa, II zasądza od powoda T. M. na rzecz pozwanej E. J. kwotę 2471,30 zł (słownie dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 30/100) tytułem zwrotu kosztów procesu, III zasą
Czytaj więcej»

I C 204/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd uznał, że z uwagi na wyjątkowość sytuacji zachowek powodom nie przysługuje. Jak wynika bowiem z ustalonego w niniejszej sprawie, a zarazem niekwestionowanego przez żadną ze stron stanu faktycznego, zarówno powód, jak i powódka, nie wywiązywali się ze swych obowiązków względem (...)
Sygn. akt I C 204/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 czerwca 2013 roku pełnomocnik powodów T. M. i E. P. wniósł o zasądzenie od E. J. na rzecz powodów kwot po 12 500 zł tytułem należnego zachowku wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma strona powodowa wskazała, iż umową darowizny zawartą w formie aktu notarialnego z dnia 1 lutego 2007 roku K. M. przekazał E. J.
Czytaj więcej»

I C 209/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 209/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda J. S. kwotę 2.992,76 (słown
Czytaj więcej»

I C 209/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 13 czerwca 2014 r. pełnomocnik powoda J. S. domagał się zasądzenia od (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz mocodawcy kwoty 4.329,00 zł – wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 września 2011 r. do dnia zapłaty; domagał się nadto zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając powyższe żądania pełnomocnik powoda podał, że w dniu 14 czerwca 2011 r. w K. J. , gmina S. , doszło
Czytaj więcej»

I C 214/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odnosząc się natomiast do stanowiska pozwanej przedstawionego w piśmie z dnia 11 grudnia 2014 roku, iż w sprawie niniejszej powinny zostać uwzględnione również należności za podgrzanie wody w roku 2012 wskazać należy, iż zgodnie z art. 321 k.p.c. Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem. Rozliczenie należności z (...)
Sygn. akt I C 214/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 czerwca 2013 roku skierowanym przeciwko pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej w S. powód S. P. wniósł o uznanie reklamacji z dnia 6 marca 2013 roku i 16 kwietnia 2013 roku w przedmiocie rozliczenia kosztów c.o. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, ustalenie wysokości zaliczki za podgrzanie zimnej wody w kwocie nieprzekraczającej 24,38 zł/m 3 , ustalenie poszczególnych zapisów Regulaminu określającego zasady rozliczania kos
Czytaj więcej»