Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
375

I C 192/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 192/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Małgorzata Kudaszewicz po rozpoznaniu dnia 28 listopada 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa F. S. przeciwko D. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego D. P. na rzecz powoda F. S. kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w wysokości 7% odset
Czytaj więcej»

I C 338/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W tym miejscu wskazać należy, iż Sąd nie podzielił argumentacji strony pozwanej, iż koszty postępowania w zakresie związanym z roszczeniem uznanym obciążać powinny powoda. Dostrzec należy bowiem, iż pozwany – już z uwagi na uprzednio toczące się między stronami postępowania sądowe w przedmiocie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności – (...)
Sygn. akt: I C 338/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Sylwia Małgorzata Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa C. B. przeciwko M. B. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I umarza postępowanie w zakresie kwoty 9780,32 złotych wobec cofnięcia pozwu; II oddala powództwo w zakresie p
Czytaj więcej»

I C 487/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-10-07

Data publikacji: 2014-11-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C 487/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 7 października 2014 r. w S. sprawy z powództwa P. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Usługi (...) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda P. Z. prowadzącego działalność gospodarczą
Czytaj więcej»

I C 497/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-13

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 497/13 Dnia 13 lutego 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Sylwia Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2014r. na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Gminie N. o zapłatę I zasądza od pozwanej Gminy N. , na rzecz powódki A. M. kwotę 606,76 złotych (sześciuset sześciu złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy) z 13 % odsetek w stosunku rocznym
Czytaj więcej»

I C 504/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwany nie kwestionował faktu zawarcia umowy pożyczki ani też wskazanej przez powoda w pozwie wysokości należnej spłaty. Przedstawione przez stronę powodową dokumenty jednoznacznie potwierdzają zarówno fakt zawarcia umowy pożyczki, jak i jej niespłacenia. Sąd w pełni dał im wiarę, chociażby wobec nieprzedstawienia dowodów przeciwnych.
Sygn. akt I C 504/13 upr UZASADNIENIE W pozwie z dnia 27 czerwca 2013 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. domagał się zasądzenia od W. M. łącznej kwoty 42003,83 złotych na którą składała się kwota kapitału w wysokości 24241,94 zł. z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 27 czerwca 2013 r. od dnia zapłaty, odsetki umowne w wysokości 852,13 zł.,
Czytaj więcej»

I Co 266/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli: 1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy; 2) po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty (...)
Sygn. akt: I Co 266/14 POSTANOWIENIE Dnia 20 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: sekr. sądowy Joanna Laszuk po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014 r. w S. na rozprawie sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z udziałem M. C. o wyjawienie majątku postanawia: 1. nakazać dłużniczce M. C. złożenie wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadaj
Czytaj więcej»

I Co 266/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli: 1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy; 2) po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty (...)
Sygn. akt ICo 266/14 UZASADNIENIE W piśmie procesowym z dnia 21 maja 2014 r. Skarb Państwa – Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wniósł o nakazanie dłużniczce M. C. nakazanie wyjawienia majątku w związku z tym, iż dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna i zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że egzekwowane pieniądze nie będą mogłyby zaspokojone ze znanego wierzycielowi majątku zobowiązanej. Zgodnie z treścią art. 913 k.p.c. § 1 Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokoj
Czytaj więcej»

I Ns 432/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku datowanym na dzień 18 lutego 2015 r. F. B. wniósł o upoważnienie go do zbycia – należących w 1/3 części do M. B. – ciągnika marki (...) oraz przyczepy marki (...) . W uzasadnieniu tego pisma wnioskodawca wskazał, iż pierwotnym właścicielem przedmiotowych ruchomości był nieżyjący już J. B. . Prawa do spadku po nim nabyli – w 1/3 części każdy – F. B. , J. B. oraz M. B. , co zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w S. z dnia 16 stycznia 2015 r., wydanym w sprawie
Czytaj więcej»

I Ns 432/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 432/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2015 r. w S. sprawy z wniosku F. B. z udziałem M. B. i J. B. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd postanawia: I oddalić wniosek; II orzec, że wnioskodawca i uczestnicy postępowania ponoszą ko
Czytaj więcej»

I Ns 469/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 13 lutego 2014 r. M. B. (1) wniósł o zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym (...) , o powierzchni (...) m ( 2) , położonej w obrębie (...) M. , gmina K. , powiat (...) , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w S. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) – poprzez przyznanie powyższej nieruchomości na wyłączną własność wnioskodawcy, ze spłatą zasądzoną na rzecz uczestnika pos
Czytaj więcej»