Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
419

I C 2/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 grudnia 2013 r. pełnomocnik powoda P. Z. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Usługi (...) , wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 7 945,73 zł , w tym: 1 kwoty 5.100,00 zł – stanowiącej roszczenie częściowe tytułem niedopłaty wypłaconej części odszkodowania za uszkodzenie naczepy (...) o numerze rejestracyjnym (...) , w związku ze zdarzeniem z dnia 4 sierpnia 2011 r., wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2
Czytaj więcej»

I C 12/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym do elektronicznego postępowania upominawczego pełnomocnik powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. J. na rzecz mocodawcy kwoty 1.170,99 zł. Pełnomocnik powoda wniósł nadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma inicjującego niniejszy proces pełnomocnik powodowego funduszu wskazał, iż umową cesji z dnia
Czytaj więcej»

I C 21/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym „uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjności pozwanego, który nie tylko uznaje samo żądanie powoda, ale i to, że (...)
Sygn. akt IC 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: Julita Szoka po rozpoznaniu dnia 13 listopada 2014 r. w S. sprawy z powództwa W. H. przeciwko A. P. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego A. P. przeciwko W. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. P. na rzecz powoda W. H. kwotę 16.970,45 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 45/100) w
Czytaj więcej»

I C 22/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-07-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 22/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedziba w W. przeciwko M. B. o zapłatę oddala powództwo._
Czytaj więcej»

I C 27/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-03-10

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 27/15 UZASADNIENIE Pozwem, jaki wpłynął do Sądu Rejonowego w S. 19.12.2014r. (k.2-3), sprecyzowanym w piśmie procesowym z 11.02.2015r. (k.35) Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w W. wystąpiła z żądaniem zasądzenia od J. B. (1) i J. B. (2) należności pieniężnej w łącznym rozmiarze 4998,34 złotych, wraz z ustawowymi odsetkami obliczonymi od kwoty 1400 złotych, od dnia 1.10.2014r., do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pisma wszczynającego postępowanie w sprawie reprezentujący i
Czytaj więcej»

I C 28/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wobec braku aktywności ze strony pozwanego w zakresie zgłoszenia zarzutów do opinii biegłego, Sąd oparł się o ustalenia poczynione w przeprowadzonej opinii.
Sygn. akt I C 28/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 stycznia 2014 r. pełnomocnik powoda J. C. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 10475,10 zł. – stanowiącej roszczenie częściowe – tytułem dopłaty niewypłaconej części odszkodowania przez (...) S.A. od dnia 01 marca 2014 r. do dnia zapłaty. Ponadto, pełnomocnik powoda wnosił o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma wszczynaj
Czytaj więcej»

I C 48/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, wobec zawarcia umowy o świadczenie usług. Zasadą jest, iż stosownie do art. 750 k.c. przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Tymczasem ustawa Prawo telekomunikacyjne wyraźnie posługuje się pojęciem (...)
Sygn. akt: I C 48/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko E. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. K. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. kwotę 1244,86 zł (słownie: jeden tysiąc dwieśc
Czytaj więcej»

I C 48/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, wobec zawarcia umowy o świadczenie usług. Zasadą jest, iż stosownie do art. 750 k.c. przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Tymczasem ustawa Prawo telekomunikacyjne wyraźnie posługuje się pojęciem (...)
Sygn. akt I C 48/15 upr UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 listopada 2014 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od E. K. łącznej kwoty 1244,86 złotych na którą składała się kwota kapitału w wysokości 905,09 zł. z odsetkami ustawowymi oraz skapitalizowana kwota odsetek za opóźnienie w wysokości 339,77 zł z odsetkami ustawowymi. Dodatkowo powód domagał się zasądzenia na jego rzecz zwrotu kosztów sądowych w wysokoś
Czytaj więcej»

I C 92/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W procesie związanym z wykonywaniem umowy pozyczki powód jest zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę tej kategorii, a także, że poniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Biorący pożyczkę powinien zaś wykazać wykonanie swego świadczenia w postaci zwrotu tej samej (...)
UZASADNIENIE W pozwie z dnia 31 maja 2013 r., złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, pełnomocnik powoda wniósł o zasądzenie na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. od pozwanej J. K. kwoty 2.056,44 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 lutego 2015 r. oraz o zwrot kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych kosztów. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż strona pozwana zawarła w dniu 21 ma
Czytaj więcej»

I C 118/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-18

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na marginesie zauważyć należy, iż niezwrócenie przedmiotu dzierżawy przez dzierżawcę w terminie wskazanym w umowie narusza przepis art. 675 § 1 k.c. i stanowi nienależyte wykonanie umowy, a tym samym stwarza obowiązek naprawienia wynikłej szkody na podstawie art. 471 k.c.. W niniejszej jednak sprawie powódka, jako podstawę roszczenia, zarówno (...)
Sygn. akt I C 118/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w S. , I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. W. K. po rozpoznaniu dnia 08 grudnia 2014 r. w S. sprawy z powództwa Gminy S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda Gminy S. kwotę 15.548,26 zł (słownie piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych
Czytaj więcej»