Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
414

I Ns 6159/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 19 lipca 2013 r. K. C. domagała się zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w K. , w gminie K. , o powierzchni (...) ha, oznaczonej Umerem geodezyjnym (...) , dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) – poprzez dokonania podziału fizycznego powyższej nieruchomości na dwie równe części, przyznanie jednej z nowopowstałych nieruchomości na wyłączną własność M. C. (1) , drugiej
Czytaj więcej»

I Ns 6159/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 6159/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 maja 2016 r. Sad Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku K. C. z udziałem H. M. , M. C. (1) i M. C. (2) o zniesienie współwłasności i dział spadku postanawia: I ustalić, że do dnia 23 maja 2013 r. współwłaścicielami nieruchomości
Czytaj więcej»

I Ns 6314/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 6314/13 Dnia 18 grudnia 2013r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Sylwia Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013r. na rozprawie sprawy z wniosku J. O. z udziałem W. O. o zasiedzenie postanawia: I oddalić wniosek; II zasądzić od J. O. na rzecz W. O. kwotę 1817 złotych, tytułem kosztów postępowania.
Czytaj więcej»

I Ns 6374/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Termin, w którym spadkobierca może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożonego pod wpływem błędu lub groźby został określony w art. 88 § 2 k.c. i wynosi rok od wykrycia błędu lub ustania obawy przy groźbie.
Sygn. akt I Ns 6374/13 POSTANOWIENIE Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku A. O. z udziałem M. Ł. , I. Ż. , E. K. i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. (...) z siedzibą w G. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odr
Czytaj więcej»

I Ns 6887/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 6887/13 Dnia 30 grudnia 2014r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w L. z udziałem G. H. o stwierdzenie zasiedzenia służebności postanawia: I stwierdzić, że na nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi (...) o łącznej powierzchni 2,79ha, położonych w B. i N. , dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi księgę
Czytaj więcej»

I Ns 7042/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 7042/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 września 2014 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. w S. na rozprawie sprawy z wniosku J. S. z udziałem I. S. o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy J. S. i uczestniczki postępowania I. S. wchodzą: 1 prawo własnośc
Czytaj więcej»

I C 2/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 grudnia 2013 r. pełnomocnik powoda P. Z. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Usługi (...) , wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 7 945,73 zł , w tym: 1 kwoty 5.100,00 zł – stanowiącej roszczenie częściowe tytułem niedopłaty wypłaconej części odszkodowania za uszkodzenie naczepy (...) o numerze rejestracyjnym (...) , w związku ze zdarzeniem z dnia 4 sierpnia 2011 r., wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2
Czytaj więcej»

I C 8/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 8/14 UZASADNIENIE Powód Miasto S. W. Zarząd (...) w pozwie, który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 27 grudnia 2013 roku domagał się od pozwanego M. A. zapłaty kwoty 305,20 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: 206,80 zł. – od dnia 09 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty oraz od 98,40 zł. od dnia 11 października 2005 r. do dnia zapłaty. Ponadto powód żądał zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W u
Czytaj więcej»

I C 12/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym do elektronicznego postępowania upominawczego pełnomocnik powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. J. na rzecz mocodawcy kwoty 1.170,99 zł. Pełnomocnik powoda wniósł nadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma inicjującego niniejszy proces pełnomocnik powodowego funduszu wskazał, iż umową cesji z dnia
Czytaj więcej»

I C 21/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym „uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjności pozwanego, który nie tylko uznaje samo żądanie powoda, ale i to, że (...)
Sygn. akt IC 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: Julita Szoka po rozpoznaniu dnia 13 listopada 2014 r. w S. sprawy z powództwa W. H. przeciwko A. P. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego A. P. przeciwko W. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. P. na rzecz powoda W. H. kwotę 16.970,45 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 45/100) w
Czytaj więcej»