Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
492

I C 278/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie strona powodowa domagając się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego – zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 5 maja 2011 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I C (...) w całości, wskazywała, iż zdarzeniem, wskutek którego wygasł obowiązek opróżnienia i wydania właścicielowi domu (...)
Sygn. akt I C 278/15 UZASADNIENIE W pozwie datowanym na dzień 4 sierpnia 2014 roku i skierowanym przeciwko B. P. (1) pełnomocnik działający w imieniu powodów P. K. , M. K. , A. K. , Ł. K. i S. K. wniósł o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego – zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia 5 maja 2011 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I C (...) ; wniósł nadto o zasądzenie od pozwanej na rzecz każdego z powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»

I C 281/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-06-02

Data publikacji: 2014-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podejmując rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, Sąd dokonał również oceny zgłoszonego zarzutu przedawnienia pod kątem ewentualnego naruszenia art. 5 k.c., a mianowicie ustalił, czy nie doszło do nadużycia prawa przez pozwanego. Okoliczności sprawy wskazują bowiem, iż M.B nie tylko nie wypełnił warunków umowy już w chwili montażu stolarki (...)
Sygn. akt IC 281/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu dnia 26 maja 2014 r. w S. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w S. przeciwko M. B. (1) o zapłatę I oddala powództwo, II Zasądza od powoda (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz pozwanego M. B. (1) kwotę 3.617,00 zł (słownie trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) ty
Czytaj więcej»

I C 286/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2020-08-17

trafność 100%

Sygn. akt IC 286/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Chwiedźko po rozpoznaniu dnia 18 maja 2017 r. w S. sprawy z powództwa Ł. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. K. tytułem zadośćuczynienia za krzywdę kwotę 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku
Czytaj więcej»

I C 286/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2020-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

****** poczatektekstu (...) _01 Uzasadnienie. Pozwem zdnia 1 września 2015 roku pełnomocnik powoda Ł. K. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) SA w W. kwoty 3.000 zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 listopada 2012 roku do dnia zapłaty. Ponadto domagał się zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając tak sformułowane powództwo pełnomocnik powoda poda
Czytaj więcej»

I C 287/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2020-08-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 287/15 Dnia 10 kwietnia 2017r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2017r. na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z dnia 3.11.2017r. wydany przez Sąd Rejonowy w Sokółce w sprawie (...) i zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. , na rzecz E. K. kwotę 4000 zło
Czytaj więcej»

I C 287/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2020-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 287/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 1 września 2015 roku zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika E. K. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 4 000 zł - tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Argumentując żądanie strona powodowa wskazała, iż w dniu 2 września 2012 roku, około god
Czytaj więcej»

I C 289/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2020-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 289/15 UZASADNIENIE Pozwem jaki wpłynął do Sądu Rejonowego w Sokółce 4 września 2015r. (k.3-23) Koło (...) w B. wystąpiło przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) domagając się ustalenia na podstawie art.189k.p.c. bezskuteczności dokonanych przez przeciwnika procesowego wypowiedzeń umów dzierżawy obwodów łowieckich (...) i (...) , a co za tym idzie stwierdzenia dalszego istnienia stosunku dzierżawy wskazanych obwodów. Uzasadniając żądanie pozwu pełnomocnik inicjatora postępowani
Czytaj więcej»

I C 290/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2020-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 290/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym S. K. Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Sokółce sprawy z powództwa Z. Ł. i K. Ł. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki Z. Ł. kwotę 2
Czytaj więcej»

I C 294/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W okolicznościach niniejszej sprawy, Sąd nie dopatrzył się możliwości obciążenia strony przegrywającej częścią kosztów lub nieobciążania jej w ogóle, bowiem nie zaistniały żadne wypadki szczególnie uzasadnione, wskazujące że ponoszenie kosztów pozostawało w sprzeczności z powszechnym odczuciem sprawiedliwości oraz zasadami współżycia (...)
Sygn. akt I C 294/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 05 listopada 2012 r. skierowanym przeciwko I. K. powód K. K. (1) wniósł o nakazanie pozwanej wydania powodowi klucza do drzwi wejściowych prowadzących do przedsionka budynku mieszkalnego murowanego, posadowionego na działce nr (...) w obrębie T. , gmina J. , zapisanej w księdze wieczystej (...) , stanowiącej własność powoda, na której pozwana ma ustanowioną dożywotnią służebność polegającą między innymi na współużywalności przedmiotowego przedsio
Czytaj więcej»

I C 297/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2018-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym do elektronicznego postępowania upominawczego w dniu 10 maja 2017 r. (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanej B. S. kwoty 18.887,56 zł, stanowiącej należność główną, wraz z odsetkami umownymi w wysokości 14% w stosunku rocznym, liczonymi od dnia 11 maja 2017 r. do dnia zapłaty, kwoty 802,59 zł z tytułu odsetek umownych naliczonych do dnia 10 maja 2017 r., a nadto zwrotu kosztów sądowych w wysokości 247,00 zł. W uzasadni
Czytaj więcej»