Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
449

I C 203/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 203/14 UZASADNIENIE Pozwem z 15.04.2014r. (k.3-5) A. P. wystąpił przeciwko M. L. z żądaniem zasądzenia od pozwanego kwoty 2500 złotych. Jak wynikało to z uzasadnienia pisma wszczynającego postępowanie w sprawie na początku 2009 roku powód zawarł z A. D. umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) , położonej w obrębie B. i jako dzierżawca korzystał z tejże nieruchomości wykorzystując ją w części jako użytek zielony, w części zaś jako grunt orny. J
Czytaj więcej»

I C 204/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd uznał, że z uwagi na wyjątkowość sytuacji zachowek powodom nie przysługuje. Jak wynika bowiem z ustalonego w niniejszej sprawie, a zarazem niekwestionowanego przez żadną ze stron stanu faktycznego, zarówno powód, jak i powódka, nie wywiązywali się ze swych obowiązków względem (...)
Sygn. akt I C 204/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 czerwca 2013 roku pełnomocnik powodów T. M. i E. P. wniósł o zasądzenie od E. J. na rzecz powodów kwot po 12 500 zł tytułem należnego zachowku wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma strona powodowa wskazała, iż umową darowizny zawartą w formie aktu notarialnego z dnia 1 lutego 2007 roku K. M. przekazał E. J.
Czytaj więcej»

I C 209/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie z dnia 13 czerwca 2014 r. pełnomocnik powoda J. S. domagał się zasądzenia od (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz mocodawcy kwoty 4.329,00 zł – wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 września 2011 r. do dnia zapłaty; domagał się nadto zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając powyższe żądania pełnomocnik powoda podał, że w dniu 14 czerwca 2011 r. w K. J. , gmina S. , doszło
Czytaj więcej»

I C 220/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Istotnego znaczenia nie miało przy tym złożone przez powoda oświadczenie o wzajemnym potrąceniu wierzytelności przysługującej powodowi na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w B. z dnia 7 listopada 2014 roku o sygn. akt I ACa (...) wydanego na skutek zaskarżenia przez pozwanego wyroku Sądu Okręgowego w B. I Wydział Cywilny z dnia 27 grudnia (...)
Sygn. akt I C 220/15 UZASADNIENIE Pozwem datowanym na dzień 23 czerwca 2015 roku pełnomocnik powoda (...) Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr S. D. w C. wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Rejonowego w B. XI Wydział (...) z dnia 29 września 2014 roku, sygn. akt XI C (...) , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 26 maja 2015 roku, o zapłatę i zobowiązanie oraz o zasądzenie od pozwanego J. B. na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa proc
Czytaj więcej»

I C 220/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Istotnego znaczenia nie miało przy tym złożone przez powoda oświadczenie o wzajemnym potrąceniu wierzytelności przysługującej powodowi na podstawie wyroku SA w B. z dnia 7 listopada 2014 roku o sygn. akt I ACa (...) wydanego na skutek zaskarżenia przez pozwanego wyroku SO w B. I Wydział Cywilny z dnia 27 grudnia 2013 roku o sygn. akt I C (...)
Sygn. akt IC 220/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Laszuk po rozpoznaniu dnia 15 października 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr S. D. w C. przeciwko J. B. o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego I pozbawia wykonalności w całości wyrok Sądu Rejonowego w B. XI Wydział Cywilny z dnia 29 wr
Czytaj więcej»

I C 225/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-12-18

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 225/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym S. K. Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. w Sokółce sprawy z powództwa I. F. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (...) w W. przeciwko M. B. o zapłatę (sygn. akt I C (...) ) na skutek skargi powoda o wznowienie postępowania, zakończonego
Czytaj więcej»

I C 228/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-02-16

Data publikacji: 2020-06-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odnosząc się natomiast z przedstawionego przez powoda dowodu w postaci wyciągu z jego ksiąg rachunkowych zauważyć trzeba, iż wyciąg taki może funkcjonować jedynie jako dokument prywatny, tym samym stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie, a przez to nie może stanowić dowodu (...)
Sygn. akt I C 228/14 upr UZASADNIENIE W pozwie skierowanym w dniu 14 maja 2013 roku do elektronicznego postępowania upominawczego powodowy (...) Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. domagał się zasądzenia na jego rzecz od Z. K. kwoty 725,07 zł wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Dodatkowo strona powodowa domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów procesu, z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego – w łącznej k
Czytaj więcej»

I C 232/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie zasady pacta sunt servanda oznacza jednoczesne powstanie po stronie obowiązanego automatycznego obowiązku naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. W sytuacji, gdy strona nie wykonała umowy, uchylenie się przez nią od zapłaty należytego drugiej stronie odszkodowania, może nastąpić jedynie wówczas, gdy dochodzenie przez (...)
Sygn. akt I C 232/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko J. J. o zapłatę I zasądza od pozwanej J.
Czytaj więcej»

I C 232/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: naruszenie zasady pacta sunt servanda oznacza jednoczesne powstanie po stronie obowiązanego automatycznego obowiązku naprawienia wynikłej w tego tytułu szkody. W sytuacji, gdy strona nie wykonała umowy, uchylenie się przez nią zapłaty należnego drugiej stronie odszkodowania, może nastąpić jedynie wówczas, gdy dochodzenie przez poszkodowanego (...)
UZASADNIENIE W pozwie skierowanym w dniu 31 maja 2012 r. do elektronicznego postępowania upominawczego powodowy (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. domagał się zasądzenia na jego rzecz od J. J. kwoty 1.087,35 zł wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Dodatkowo strona powodowa domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów procesu, z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego – w ł
Czytaj więcej»

I C 234/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zauważyć należy, że z przedstawionej umowy przelewu wierzytelności nie wynika imiennie osoba dłużnika i rozmiar nabytej wierzytelności, bowiem jak wynika to z treści umowy cesji nie zawiera ona wykazu objętych nią konkretnych wierzytelności, którego to pełnomocnik powoda nie dołączył.
Sygn. akt IC 234/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu dnia 06 lutego 2014 r. w S. sprawy z powództwa (...) Niestandardowy Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. przeciwko M. K. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»