Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
414

I C 419/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-30

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 16 sierpnia 2016 r. do Sądu Rejonowego w Białymstoku, skierowanym do postępowania upominawczego, pełnomocnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych M. Z. i D. Z. na rzecz mocodawcy kwoty 5.649,32 zł wraz z odsetkami umownymi oraz ustawowymi za opóźnienie według załączonego wykazu odsetek, a także o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego,
Czytaj więcej»

I C 419/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 419/13 UZASADNIENIE W pozwie skierowanym przeciwko K. K. (1) , B. K. i K. K. (2) powódka Spółdzielnia Mieszkaniowa w S. wniosła o opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w S. przy ul. (...) . Powódka domagała się także zasądzenia od pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych, rozpoznania sprawy od nieobecność powoda oraz wydania wyroku zaocznego w przypadku nieobecności pozwanych. Uzasadniając żądanie eksmisji pow
Czytaj więcej»

I C 421/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne. Art. 232 k.p.c. stanowi natomiast, że strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Zgodnie ze wskazanymi regulacjami, to na stronie powodowej spoczywał ciężar (...)
Sygn. akt: I C 421/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa P. D. przeciwko M. M. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda P. D. na rzecz pozwanego M. M. kwotę 1217,00 złotych (jeden tysiąc dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

I C 421/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne. Art. 232 k.p.c. stanowi natomiast, że strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Zgodnie ze wskazanymi regulacjami, to na stronie powodowej spoczywał ciężar (...)
Sygn. akt I C 421/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 10 lipca 2014 r. skierowanym przeciwko M. M. (1) powód P. D. zamieścił żądanie zapłaty kwoty 6370,00 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 18 sierpnia 2013 r. oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu swego pisma wskazał, że w dniach 10-23 czerwca 2013 r. oddał do warsztatu prowadzonego przez pozwanego samochód marki R. (...) celem naprawy pompy wtryskowej. Po wykonaniu usługi, uiścił umó
Czytaj więcej»

I C 428/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 428/13 upr UZASADNIENIE W pozwie z dnia 25 czerwca 2013 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. domagał się zasądzenia od W. M. łącznej kwoty 837,04 złotych na którą składała się kwota kapitału w wysokości 442,70 zł. z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 25 czerwca 2013 r. od dnia zapłaty, odsetki umowne w wysokości 0,00 zł., odset
Czytaj więcej»

I C 434/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Równocześnie obie sprawy charakteryzują się jednakową podstawą faktyczną i prawną, w tym w zakresie doznanej krzywdy wyrządzonej rzekomo na skutek niewłaściwych działań pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w S. oraz wydania niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych. W obu przypadkach powód prezentował podobne stanowisko także w zakresie (...)
1 Sygn. akt I C 434/14 2 U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 09 grudnia 2014 r. zatytułowanym „wniosek” (k. 2) uzupełnionym następnie kolejnymi pismami, a ostatecznie pismem procesowym z dnia 25 lutego 2015 r. (k. 55) przez ustanowionego dla powoda S. K. pełnomocnika z urzędu, powód S. K. domagał się zasądzenia od pozwanej Gminy S. kwoty 75 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną na skutek niezgodnych z prawem działań przejawiających się m.in. w niezbadaniu rzecz
Czytaj więcej»

I C 441/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Na marginesie wskazać należy, iż pozwany, korzystający z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, nie wykazał również, by zachodziła jednak z przesłanek wyłączających możliwość żądania zwrotu świadczenia, wskazanych w art. 411 k.c. Takich okoliczności nie dostrzegł również Sąd.
Sygn. akt. I C 441/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 grudnia 2014 roku skierowanym przeciwko pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej w S. powód S. P. wniósł o zwrot nieistniejącego zobowiązania za nienależną dopłatę do centralnego ogrzewania za 2011 rok w kwocie 580,44 zł oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma wskazał, iż pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty pozwana spółdzielnia nie zwróciła nienależnie ui
Czytaj więcej»

I C 442/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 442/13 UZASADNIENIE W dniu 24 października 2013 r. pełnomocnik J. N. złożył 8 pozwów, wnosząc o zasądzenie od pozwanego Powiatu (...) w każdym z pozwów kwoty 2000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwów pełnomocnik J. N. wskazywał, iż powódka zarejestrowała w Starostwie Powiatowym w S. sprowadzane z terytorium Un
Czytaj więcej»

I C 536/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-05-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 536/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2017 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w B. przeciwko P. H. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. H. na rzecz powoda (...) S.A. w restrukturyzacji z siedzib
Czytaj więcej»

I Ns 840/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadacz zależny może jednostronnie, według swego zamiaru, przekształcić władanie cudzą rzeczą w posiadanie samoistne, lecz dla swej skuteczności z punktu widzenia zasiedzenia przekształcenie charakteru posiadania powinno być wyraźnie i w sposób oczywisty zamanifestowane na zewnątrz, poprzez skonkretyzowane zachowanie posiadacza. (...)
Sygn. akt I Ns 840/17 POSTANOWIENIE Dnia 22 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Romanowicz po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku T. K. z udziałem Wspólnoty Gruntowej W. O. - Spółki (...) do Sprawowania Zarządu, A. C. , T. C. , K. C. , L. F. , J. H. (1) , J. P. , R. J. , S. J. , A. K. , Z. M. , G. S. , W. Z. , Krajowego Ośrodka (...) Oddział Teren
Czytaj więcej»