Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
380

I C 232/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie zasady pacta sunt servanda oznacza jednoczesne powstanie po stronie obowiązanego automatycznego obowiązku naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. W sytuacji, gdy strona nie wykonała umowy, uchylenie się przez nią od zapłaty należytego drugiej stronie odszkodowania, może nastąpić jedynie wówczas, gdy dochodzenie przez (...)
Sygn. akt I C 232/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko J. J. o zapłatę I zasądza od pozwanej J.
Czytaj więcej»

I C 234/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zauważyć należy, że z przedstawionej umowy przelewu wierzytelności nie wynika imiennie osoba dłużnika i rozmiar nabytej wierzytelności, bowiem jak wynika to z treści umowy cesji nie zawiera ona wykazu objętych nią konkretnych wierzytelności, którego to pełnomocnik powoda nie dołączył.
Sygn. akt IC 234/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu dnia 06 lutego 2014 r. w S. sprawy z powództwa (...) Niestandardowy Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. przeciwko M. K. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 232/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: naruszenie zasady pacta sunt servanda oznacza jednoczesne powstanie po stronie obowiązanego automatycznego obowiązku naprawienia wynikłej w tego tytułu szkody. W sytuacji, gdy strona nie wykonała umowy, uchylenie się przez nią zapłaty należnego drugiej stronie odszkodowania, może nastąpić jedynie wówczas, gdy dochodzenie przez poszkodowanego (...)
UZASADNIENIE W pozwie skierowanym w dniu 31 maja 2012 r. do elektronicznego postępowania upominawczego powodowy (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. domagał się zasądzenia na jego rzecz od J. J. kwoty 1.087,35 zł wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Dodatkowo strona powodowa domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów procesu, z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego – w ł
Czytaj więcej»

I C 236/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-01-20

Data publikacji: 2014-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Przechodząc do analizy kwestii zaistnienia przesłanek ewentualnej odpowiedzialności pozwanych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz Gminy Sokółka wskazać należy, że poza lakonicznym stwierdzeniem, że decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej były niezgodne z prawem, strona powodowa w żaden sposób nie udowodniła, że decyzje którym zarzucana jest (...)
Sygn. akt I C 236/13 UZASADNIENIE Pismem z dnia 26 czerwca 2013 r. zatytułowanym „wniosek” (k.3-3ver) uzupełnionym następnie pismem z dnia 30 lipca 2013 r. (k.23-25) przez ustanowionego dla powoda S. K. pełnomocnika z urzędu, powód S. K. domagał się zasądzenia od pozwanej Gminy S. kwoty 75 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną na skutek wydania przez Ośrodek Pomocy (...) w S. niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych. Ponadto, pełnomocnik powoda domagał się
Czytaj więcej»

I C 253/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-11

Data publikacji: 2015-01-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 253/14 Dnia 11 grudnia 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Joanna Laszuk po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2014r. na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. , na rzecz powoda A. C. kwotę 2964,79 złotych (dwóch tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu czterech złotych i siedemdziesięciu dziew
Czytaj więcej»

I C 256/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-01-22

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oprócz powyższego strona powodowa dochodziła zwrotu kosztów ekspertyzy w wysokości 800,00 zł, poniesionych w celu ustalenia zasadności przyznanej w toku postępowania likwidacyjnego wysokości odszkodowania. W ocenie Sądu powyższa prywatna kalkulacja umożliwiła powodowi, a więc osobie nieposiadającej wiedzy fachowej w zakresie kosztów naprawy (...)
Sygn. akt I C 256/14 UZASADNIENIE W pozwie opatrzonym datą 23 lipca 2014 roku pełnomocnik powódki R. S. wniósł o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz mocodawczyni kwoty 3200 zł tytułem odszkodowania uzupełniającego wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 14 marca 2013 roku do dnia zapłaty, kwoty 800 zł tytułem zwrotu kosztów sporządzenia opinii, a także o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm
Czytaj więcej»

I C 259/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2014-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 259/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2014 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko T. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej T. K. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestyc
Czytaj więcej»

I C 274/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W okolicznościach niniejszej sprawy strony zawarły umowę o świadczenie usługi polegającej na skoszeniu i zbiórce kukurydzy. Usługa ta miała charakter odpłatny, a zatem w świetle powołanego wyżej art. 735 §2 k.c. strony mogły poczynić ustalenia w zakresie wysokości wynagrodzenia w sposób podany przez powoda, tj. poprzez wskazanie odpowiedniej (...)
Sygn. akt I C 274/15 UZASADNIENIE Pozwem, który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 12 sierpnia 2015 r. powód M. T. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. wniósł o zasądzenie od pozwanego A. H. kwoty 11880 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 04 listopada 2013 r. do dnia zapłaty tytułem wykonanej usługi w postaci skoszenia i zbiórki kukurydzy. Ponadto, powód wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma procesowego p
Czytaj więcej»

I C 294/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W okolicznościach niniejszej sprawy, Sąd nie dopatrzył się możliwości obciążenia strony przegrywającej częścią kosztów lub nieobciążania jej w ogóle, bowiem nie zaistniały żadne wypadki szczególnie uzasadnione, wskazujące że ponoszenie kosztów pozostawało w sprzeczności z powszechnym odczuciem sprawiedliwości oraz zasadami współżycia (...)
Sygn. akt I C 294/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 05 listopada 2012 r. skierowanym przeciwko I. K. powód K. K. (1) wniósł o nakazanie pozwanej wydania powodowi klucza do drzwi wejściowych prowadzących do przedsionka budynku mieszkalnego murowanego, posadowionego na działce nr (...) w obrębie T. , gmina J. , zapisanej w księdze wieczystej (...) , stanowiącej własność powoda, na której pozwana ma ustanowioną dożywotnią służebność polegającą między innymi na współużywalności przedmiotowego przedsio
Czytaj więcej»

I C 301/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z powyższą opinią w pełni zgodził się Sąd orzekający w sprawie niniejszej. W jego ocenie uregulowana w powołanej wyżej ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników umowa przekazania gospodarstwa rolnego ustawy jest umową cywilnoprawną o autonomicznym charakterze względem umowy darowizny – celem umowy przekazania nie jest bowiem nieodpłatne (...)
Sygn. akt I C 301/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 3 września 2014 roku działający w imieniu powódki M. G. profesjonalny pełnomocnik wniósł o zasądzenie od pozwanego R. I. (1) na rzecz powódki kwoty 46 875 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma strona powodowa, wskazała, iż Sąd Rejonowy w S. postanowieniem z
Czytaj więcej»