Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
449

I C 79/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-05-14

Data publikacji: 2014-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaspokojenie roszczenie powoda w toku procesu poprzez dobrowolne spełnienie świadczenia przez stronę pozwaną powoduje wygaśnięcie zobowiązania; zostało ono bowiem w całości przez pozwaną wykonane, co oznacza, że stosunek cywilnoprawny, który był przedmiotem niniejszego procesu, przestał istnieć. Mimo dokonania przez pozwaną w toku procesu (...)
UZASADNIENIE W pozwie przeciwko pozwanej M. R. , skierowanym do elektronicznego postępowanie upominawczego, powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. domagał się zasądzenia od pozwanej na jego rzecz łącznej kwoty 368,95 zł – na którą składały się: kwota 204,25 zł, odpowiadająca zaległej części kapitału, kwota 59,70 zł odsetek od zaległego kapitału oraz kwota 105,00 zł, odpowiadająca kosztom dochodzenia zaległej należności. Powodowy fundu
Czytaj więcej»

I C 86/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zdaniem Sądu, który tutaj powołuje się na bardzo bogate w tej mierze poglądy nauki prawa, przykładowo komentarz do artykułu 150 autorstwa Jerzego Ciszewskiego, Kodeks cywilny. Komentarz., LexisNexis z 2014 roku, Komentarz do artykułu 150 kodeksu cywilnego, wydawnictwo Lex 2012, autorstwa Teresa Filipiak, pod redakcją A. Kidyby, czy też pogląd (...)
Sygn. akt IC 86/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Laszuk po rozpoznaniu dnia 25 lutego 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa J. S. przeciwko P. P. o nakazanie usunięcia gałęzi, konarów i usunięcia dębu I w trybie ochrony negatoryjnej nakazuje pozwanemu P. P. przywrócenie powodowi J. S. stanu niezakłóconego władztwa nad nieruchomością położoną w
Czytaj więcej»

I C 92/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W procesie związanym z wykonywaniem umowy pozyczki powód jest zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę tej kategorii, a także, że poniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Biorący pożyczkę powinien zaś wykazać wykonanie swego świadczenia w postaci zwrotu tej samej (...)
UZASADNIENIE W pozwie z dnia 31 maja 2013 r., złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, pełnomocnik powoda wniósł o zasądzenie na rzecz (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. od pozwanej J. K. kwoty 2.056,44 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 lutego 2015 r. oraz o zwrot kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych kosztów. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż strona pozwana zawarła w dniu 21 ma
Czytaj więcej»

I C 117/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-09-25

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 117/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Małgorzata Kudaszewicz po rozpoznaniu dnia 25 września 2017 r. w Sokółce sprawy z powództwa W. M. przeciwko M. T. , E. L. i J. D. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda W. M. na rzecz pozwanych M. T. , E. L. i J. D. solidarnie kwotę 4817,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset
Czytaj więcej»

I C 117/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-09-25

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie datowanym na dzień 19 lutego 2016 roku zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika W. M. (1) wniosła o ustalenie, że jest ona właścicielką nieruchomości o numerze geodezyjnym (...) , o powierzchni 0,09 ha, położonej w obrębie wsi R. w gminie S. oraz o zasądzenie od pozwanych M. T. , E. L. (1) , J. D. na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, iż wedle wiedzy W. M. (1) wła
Czytaj więcej»

I C 118/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-18

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na marginesie zauważyć należy, iż niezwrócenie przedmiotu dzierżawy przez dzierżawcę w terminie wskazanym w umowie narusza przepis art. 675 § 1 k.c. i stanowi nienależyte wykonanie umowy, a tym samym stwarza obowiązek naprawienia wynikłej szkody na podstawie art. 471 k.c.. W niniejszej jednak sprawie powódka, jako podstawę roszczenia, zarówno (...)
Sygn. akt I C 118/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w S. , I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. W. K. po rozpoznaniu dnia 08 grudnia 2014 r. w S. sprawy z powództwa Gminy S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda Gminy S. kwotę 15.548,26 zł (słownie piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych
Czytaj więcej»

I C 120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-07-10

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 120/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 r. w S. sprawy z powództwa G. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od powódki G. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 123/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-07-04

Data publikacji: 2014-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 123/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 marca 2014 roku, złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym reprezentujący (...) sp. z o.o. SKA z siedzibą w W. pełnomocnik wniósł o zasądzenie od pozwanej A. K. kwoty 1000,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem należności głównej , wynikającej z umowy pożyczki nr (...) , kwoty 54,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem skapitalizowanych odsetek
Czytaj więcej»

I C 124/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-08-18

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wobec niekwestionowania przez pozwanego ani faktu zawarcia umowy o przyznanie limitu kredytowego ani też wskazanej przez powoda w pozwie wysokości dochodzonego roszczenia, pozwany W. Sz. potwierdził skuteczność czynności dokonanej przez powoda i zasadność dochodzonego w drodze powództwa roszczenia.
Sygn. akt I C 124/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 13 marca 2015 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od W. S. kwoty 1182,93 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14.03.2015 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu, powód wskazał, iż dochodzona kwota stanowi wierzytelno
Czytaj więcej»

I C 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-07-29

Data publikacji: 2014-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 127/14 Dnia 29 lipca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Sylwia Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2014r. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko S. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego S. M. , na rzecz powódki J. K. kwotę 12193 złotych (dwunastu tysięcy stu dziewięćdziesięciu trzech złotych) z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym od dni
Czytaj więcej»