Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
459

I Ns 2322/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. pełnomocnik wnioskodawczyni K. B. wniósł o: 1 ustalenie, iż w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni i uczestnika postępowania B. B. (1) wchodzi prawo własności do lokalu mieszkalnego, położonego w K. przy ul. (...) , gmina K. , województwo (...) , o powierzchni użytkowej (...) m ( 2) , wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 8 m ( 2) , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w S. IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze (...
Czytaj więcej»

I Ns 2387/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 2387/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Laszuk po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku Starostwa Powiatowego w S. z udziałem T. S. o ustanowienie kuratora spadku postanawia: I Oddalić wniosek; II Stwierdzić, że nieuiszczone koszty sądowe ponosi Skarb Państwa.
Czytaj więcej»

I Ns 2387/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jak wynika z treści powołanego wyżej przepisu art. 30 §5 k.p.a., który stanowi podstawę prawną wniosku, odwołuje się on do spadków nieobjętych. W takich wypadkach jako strony postępowania administracyjnego działa bądź osoba sprawująca zarząd majątkiem masy spadkowej, bądź kurator wyznaczony przez sąd. Przepis ten może zatem mieć zastosowanie (...)
Sygn. akt I Ns 2387/15 UZASADNIENIE Pismem z dnia 22 września 2015 r. Starosta (...) wniósł o ustalenie kuratora dla osoby nieżyjącej C. S. , zmarłego dnia 23 stycznia 1998 r. Swój wniosek umotywował koniecznością skutecznego przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, w sprawie (...) r., w którym C. S. jest stroną. Na rozprawie w dniu 29 października 2015 r. pełnomocnik wnioskodawcy wskazał, że nie są mu znani spadkobiercy zmarłego C. S. , za wyjątkiem jego żony, któ
Czytaj więcej»

I Ns 2330/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2018-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 29 lipca 2016 r. zastępowanie przez profesjonalnego pełnomocnika wnioskodawcy J. P. i C. P. (1) domagali się stwierdzenia, iż z dniem 8 stycznia 2016 r. nabyli oni przez zasiedzenie, na zasadzie małżeńskiej wspólności majątkowej: udział w wysokości 3/4 części w prawie własności nieruchomości położonej w B. S. , oznaczonej numerami ewidencyjnymi: (...) i (...) , o powierzchni 2,16 ha, prawo własności nieruchomości położonej w B. S. , oznaczonej numerami ewidencyjnym
Czytaj więcej»

I Ns 2966/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślić ponadto należy, iż zasiedzenie jest pierwotnym sposobem nabycia prawa podmiotowego i nie stanowi formy zniesienia współwłasności, czy też działu spadku. Dla stwierdzenia zasiedzenia prawa własności nieruchomości istotnym był faktyczny zakres (granice) posiadania nieruchomości, nie zaś propozycje działowe zainteresowanych, czy tym (...)
Postanowieniem z dnia 12.11.15r. sprostowano niniejsze orzeczenie. Sygn. akt I Ns 2966/14 POSTANOWIENIE Dnia 05 października 2015 r. Sad Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. na rozprawie sprawy z wniosku T. T. i A. T. z udziałem B. T. , W. T. i M. S. o stwierdzenie zasiedzenia postanawia: I stwierdzić, że T. T. oraz A. T. nabyli na prawach małżeński
Czytaj więcej»

I Ns 3002/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku, który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 7 października 2014 r., wnioskodawczyni M. S. domagała się dokonania działu spadku po matce D. B. – twierdząc przy tym, że w skład spadku pozostałego po tejże spadkodawczyni wchodzi jedynie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) , składającego się z trzech izb (dwóch pokoi i kuchni) oraz przedpokoju, łazienki i WC – o łącznej powierzchni użytkowej 32,30 m 2 – usytuowanego na drugim pię
Czytaj więcej»

I Ns 4307/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-07-15

Data publikacji: 2015-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 4307/13 Dnia 15 lipca 2014r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Jolanta Chwiedźko po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2014r. na rozprawie sprawy z wniosku L. Ż. z udziałem E. P. o dział spadku po A. P. , M. P. i zniesienie współwłasności postanawia: I ustalić, że w skład spadku po A. P. , synu A. i J. , zmarłym 6.11.1985 roku w L. wchodzi: 1. prawo własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: (..
Czytaj więcej»

I Ns 4508/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-09-10

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W realiach niniejszej sprawy, sposób podziału nieruchomości uwzględniał wolę niemalże wszystkich zainteresowanych prezentowaną ostatecznie po podjęciu zawieszonego postępowania, wyrażoną w pismach procesowych oraz w toku rozprawy. Jedynie dwie uczestniczki postępowania M.B.i J.Mnie zajmowały aktywnego udziału w sprawie.
Sygn. akt I Ns 4508/ (...) UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia (...) maja 2013 r. (k. 2-5) E. B. (1) wniósł o dokonanie działu spadku po zmarłych rodzicach A. i E. B. (2) . Wskazał, iż w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne położone w R. , gmina K. o powierzchni 14,45 ha, składające się z działek oznaczonych w rejestrze gruntów pod numerem (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) nie mających urządzonej księgi wieczystej o łącznej wartości 309.200 złotych. W kwestii spo
Czytaj więcej»

I Ns 6374/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Termin, w którym spadkobierca może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożonego pod wpływem błędu lub groźby został określony w art. 88 § 2 k.c. i wynosi rok od wykrycia błędu lub ustania obawy przy groźbie.
Sygn. akt I Ns 6374/13 POSTANOWIENIE Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku A. O. z udziałem M. Ł. , I. Ż. , E. K. i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. (...) z siedzibą w G. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odr
Czytaj więcej»

I C 86/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zdaniem Sądu, który tutaj powołuje się na bardzo bogate w tej mierze poglądy nauki prawa, przykładowo komentarz do artykułu 150 autorstwa Jerzego Ciszewskiego, Kodeks cywilny. Komentarz., LexisNexis z 2014 roku, Komentarz do artykułu 150 kodeksu cywilnego, wydawnictwo Lex 2012, autorstwa Teresa Filipiak, pod redakcją A. Kidyby, czy też pogląd (...)
Sygn. akt IC 86/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Laszuk po rozpoznaniu dnia 25 lutego 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa J. S. przeciwko P. P. o nakazanie usunięcia gałęzi, konarów i usunięcia dębu I w trybie ochrony negatoryjnej nakazuje pozwanemu P. P. przywrócenie powodowi J. S. stanu niezakłóconego władztwa nad nieruchomością położoną w
Czytaj więcej»